Обчислювальне питання

Таке питання пропонує вичислити значення за формулою. Формула представляє з себе шаблон в який при кожному тестуванні підставляються випадкові значення звказаних діапазонів.
Далі, в спрощеному вигляді, наведена сторінка редагування з прикладом:

Питання

Картинка для показу:

Формула вірної відповіді:

  

Похибка:

±

Тип похибки:

Кількість значущих цифр:

В полях вводу питання та "Формула вірної відповіді" ви можете бачити {a} та {b}. Ці та інші {імена} можуть бути використані як шаблони для підстановки конкретних значень при проходженні тесту. Вірна відповідь так само вираховується після підстановки значень у вираз, який вказано в полі "Формула вірної відповіді". Величини, які можуть бути підставлені на місце шаблонів можуть бути вказані або згенеровані на наступній сторінці майстра створення обчислювальних питань...

Формула в прикладі використовує операцію +. Також допустимими є операції -, * (множення), / (ділення) та % (залишок від ділення). Крім того, ви можете використовувати деякі математичні функції мови PHP.

Серед них є 24 функції з одним аргументом:

abs - абсолютне значення
acos - арккосінус
acosh - інверсний гіперболічний косінус
asin - арксінус
asinh - інверсний гіперболічний сінус
atan - арктангенс
atanh - інверсний гіперболічний тангенс
ceil - округлення дробових чисел в бік збільшення
cos - косінус
cosh - гіперболічний косінус
deg2rad - конвертує число з градусів до радіан
exp - експонента (e у вказаній степені)
expm1 - повертає exp(число) - 1, яке вираховується способом, який забезпечує точність, навіть якщо значення близко до нуля
floor - округлює дробові числа в бік зменшення
log10 - логарифм з основою 10
log1p - повертає log(1 + число), яке вираховується способом, який забезпечує точность, навть якщо значення близко до нуля
log - натуральний логарифм
rad2deg - конвертує число з радіан в градуси
round - округлює число з плаваючою точкою/float
sin - синус
sinh - гіперболічний синус
sqrt - квадратний корінь
tan - тангенс
tanh - гіперболічний тангенс

2 функції з двома аргументами:

atan2 - арктангенс двох змінних
pow - піднесення в довільну степінь

А також функції
max - знаходить найбільше значення
min - знаходить найменьше значення
які можуть мати два та більше аргументів.

Крім того, ви можете використовувати функцію pi, у якої відсутні аргументи, однак не забувайте дописувати після неї круглі дужки. Правильний запис виглядає так: pi().

Шаблони можуть бути аргументами функцій, для цього їх потрібно брати в круглі дужки. Наприклад, sin({a}) + cos({b}) * 2. Немає ніяких обмежень для розміщення однієї функції в середену іншої, як в даному прикладі: cos(deg2rad({a} + 90)) тощо.

Більш детально про те, як використовувати функції мови PHP ви можете знайти в документації на офіційному сайті PHP (на русском языке).

Як і для Числових питань ви можете вказати проміжок, відповіді в межах якого будуть вважатися правильними. Поле "Похибка" исаме для цього. Однак, єцілих три різних типа похибки: Відносна, Номінальна та Геометрична. Якщо ми вкажемо, що вірною відповіддю на питання буде 200 та попохибку встановимо в 0.5 то різні похибки будуть працювати по-різному:

Відносна: Припустимий проміжок буде вираховуватися шляхом множення вірної відповіді на 0.5 (в нашому випадку це дасть 100). Таким чином вірною відповіддю буде вважатися значення в проміжку між 100 та 300 (200 ± 100).
Це корисно, якщо величина правильної відповіді може сильно відрізнятися при різних значеннях поідставлених у формулу.

Номінальна: Це найпростіший тип похибки, але не дуже гнучкий. Вірна відповідь повинна бути між 199.5 та 200.5 (200 ± 0.5).
Цей тип може використовуватися, якщо величини різних правильних відповідей розрізняються не сильно.

Геометрична: Верхня межа допустимого інтервалу вираховується як 200 + 0.5*200, тобто так само, як і для Відносної похибки. Нижня межа розраховується як 200/(1 + 0.5). Тобто правильна відповідь, в такому випадку, повинна бути між 133.33 та 300.
Це користно для складних обчислень, де потрібно використовувати велику відносну похибку (в 1 або більше) для верхньої межі, але, при цьому, вона не підходить для нижньої межі, оскільки це зробить нуль правильною відповіддю для всіх випадків.

Поле "Кількість значащих цифр" впливає тільки на те, як правильна відповідь буде відображена в оглядах або звітах. Наприклад: якщо в даному полі встановлено значення 3, то вірна відповідь 13.333 буде відображатися як 13.3; 1236 буде відображатися як 1240; 23 як 23.0 і т.д.

Поля "Коментар" та "Одиниця виміру" мають такеж призначення, як і в Числовому питання.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE